สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
                         
สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ Download
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม ๒๕๖๗ Download
สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
แนวปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม Download
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน Download
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
รายงานผลการสร้างกิจกรรม การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Download
รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
รายงานสถิติการให้บริการของผู้มารับบริการเทศบาลเมืองหล่มสักปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาในปี พ.ศ.๒๕๖๖ Download
แบบรายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มสักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
รายงานผลการประเมินและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Download
มาตรการส่งเสรสิมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Download
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Download
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น "ของดีเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์" Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Download
ประกาศเทศบาล เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
Untitled Document