สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
                         
สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลหล่มสัก ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download
Untitled Document