สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว

                 

ประกาศเทศบาลหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองหล่มสัก กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยคชเสนีย์ 2 (ซอยมงคลศิลป์) และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ถนนเทศบาล๑ (บริเวณข้างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม) ยาว ๒๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างร่างระบายน้ำค.ส.ล.ถนนพิทักษ์ถึงซอยจินดา (บริเวณหมู่บ้านอยู่ยิ่งเจริญถึงปากซอยจินดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหล่มสัก สูง๕.๖๐เมตร ยาว๓๖๒เมตร พร้อมลาดยางแอสฟัทส์๘๓๒ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อและรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนพิทักษ์ถึงซอยจินดา (บริเวณหมู่บ้านอยู่ยิ่งเจริญถึงปากซอยจินดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหล่มสัก สูง 5.60 เมตร ยาว 362 เมตร พร้อมลาดยาง แอลฟัลท์ 832 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยคชเสนีย์ 2 (ซอยมงคลศิลป์) และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล1 (บริเวณข้างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม) 205 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๕๖ รายการ Download
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ) จำนวน 1 คัน สำนักปลัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถรางบริการประชาชน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คันสำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลแบบ ดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสักประจำปี ๒๕๕๒-๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) Download
ยกเลิกประกาศประกาศโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย(ลู่วิ่งไฟฟ้า) Download
บันทึกคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Download
ประกวดราคาก่อจ้างปรับปรุงซ่ิมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสักประจำปี 2552 – 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน / ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ขอให้ทบทวนร่างขอบเขตงานโครงการจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี 2552 -2560 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี 2552 – 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 59 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ 4 ประตู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถราง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำครุภัณฑ์สำนักงาน Download
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ 4 ประตู) Download
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ 4 ประตู) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Download
ประกวดราคาซื้อรถรางบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
โครงการจ้างเหมาดำเนินการตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ จำนวน ๑ โครงการ Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๙ รายการ Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ Download
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการช่างยนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก Download
ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนเมตตาศึกษา Download
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกมงคลศิลป์ ๑ Download
ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนซอยแยกถนนสามัคคีฃัย Download
Untitled Document