สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว

                 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
เทศบาลเมืองหล่มสัก เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย Download
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย Download
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง Download
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง Download
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Download
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน ( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู Download
การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ Download
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีมงคล Download

Untitled Document