สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
                         
สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Download
การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรมราย นางซิวเฮียง แซ่ล้อ Download
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสักประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ Download
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๗) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Download
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล้มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กร Download
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖. Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ Download
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๖ Download
ประกาศสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
คำสั่งเทศบาลเมืองหล่มสัก ที่ ๖๗/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้างตามภารกิจ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองหล่มสัก ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ Download
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมีนาคม) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ Download
ประกาศเทศบาลหล่มสัก เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ขอโอนสิทธิเช่าแผงลอยตลาดสด Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ช่องทางอเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองหล่มสัก พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา Download
ใบสมัครประกวดถ่ายภาพ "Lomsak เป็นตาฮักหลาย" Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การประกวดภาพถ่าย ?แวะเช็คอิน Lomsak เป็นตาฮักหลาย? โครงการจัดงานตลาดริมน้ำไทหล่ม ประจำปี ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองหล่มสัก เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองหล่มสัก เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองหล่มสัก แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองหล่มสัก เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองหล่มสัก เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายรับรายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของทางเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ Download
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง กำหนดการใช้สนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ ณ สวนสาธารณะหนองแค Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลกรณีบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลกรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคร Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Download
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลกรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีการบรรจุหรืแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยศึกษาเทศบาลหล่มสัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑). Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การสั่งปิดการเรียนการ (รูปแบบ Onsite) เป็นการชั่วคราวของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย "แวะเช็คอิน Lomsak Street Art" โครงการถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การเปิดการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตหล่มสัก เปิดให้บริการตามปกติแล้ว Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การประกวดภาพถ่าย "แวะเช็คอิน Lomsak Street Art" โครงการถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดการใช้เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง งานปั่นจักรยาน Audax Lomsak วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ Download
คำสั่งเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ปิดสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๓ แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน QR CORD Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ๑ ต.ค.-๓๑ มี.ค. พ.ศ.๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับรองร้านค้า ในการลงทะเบียน "เราชนะ" Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การปฏิบัติตัวขณะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่ม เรื่อง ขอให้ไปแสดงตนและแจ้งความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 2563) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค.-31 มี.ค. Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ และไม่จำเป็นต่อการใช้ในราชการ จำนวน ๑๙ รายการ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกการจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
จดหมายข่าว เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย Download
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
เทศบาลเมืองหล่มสัก เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย Download
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย Download
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง Download
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง Download
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Download
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน ( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู Download
การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ Download
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีมงคล Download
Untitled Document