สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

                     

ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดการใช้เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง งานปั่นจักรยาน Audax Lomsak วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ Download
คำสั่งเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ปิดสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๓ แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน QR CORD Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ๑ ต.ค.-๓๑ มี.ค. พ.ศ.๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับรองร้านค้า ในการลงทะเบียน "เราชนะ" Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การปฏิบัติตัวขณะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่ม เรื่อง ขอให้ไปแสดงตนและแจ้งความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 2563) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 1 ต.ค.-31 มี.ค. Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ และไม่จำเป็นต่อการใช้ในราชการ จำนวน ๑๙ รายการ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกการจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
จดหมายข่าว เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย Download
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Download
เทศบาลเมืองหล่มสัก เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย Download
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย Download
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง Download
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Download
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง Download
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Download
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน ( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู Download
การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ Download
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีมงคล Download
Untitled Document