สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
                         
สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

กฏหมายปกครอง

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น Download
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น Download
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น Download
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Download
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ Download
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๙ Download
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ Download
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาสรของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ Download
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ Download
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ Download
Untitled Document